Algemene voorwaarden

1. Pro-ictive B.V. (hierna: ‘Pro-ictive’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Apeldoorn.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pro-ictive. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. Iedere aansprakelijkheid van Pro-ictive is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Pro-ictive wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door Pro-ictive gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

4. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Pro-ictive beperkt tot het door Pro-ictive in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 200.000 EURO.

5. De keuze van door Pro-ictive in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Pro-ictive is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Pro-ictive ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Pro-ictive in verband met de door Pro-ictive verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

7. Opdrachtgever is gehouden Pro-ictive te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Pro-ictive.

8. Pro-ictiveis gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.

9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Pro-ictive en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Pro-ictive werkzaam zijn of waren.

10. Op de rechtsverhouding tussen Pro-ictive en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn.

11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst is van inhoud en strekking bindend.